Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

(Polityka prywatności) w UCSiR

 

1. Administratorem danych osobowych klientów jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 (dalej także: UCSiR lub Administrator danych). UCSiR dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług wynikających z działalności statutowej i ustawowej UCSiR, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

 

2. Dane osobowe UCSiR przechowuje i przetwarza zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. UCSiR, jako Administrator Danych w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich klientów. UCSiR zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. UCSiR wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność klientów. Dane osobowe klientów nie są przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 ust 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

3. Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu.

 

4. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji lub przekazywane mediom. Przetwarzanie wizerunku w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych odbywa się za zgodą osób, których dane dotyczą.

 

5. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności UCSiR należy kierować drogą

elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem

następujących danych:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Pileckiego 122

02-782 Warszawa

e-mail: sekretariat@ucsir.pl

Telefon:223346212

Copyright © 2013 UCSiR