regulaminy-gorny-pasek

I . Część ogólna

1.      Pływalnia Zespołu Obiektów Sportowych Hirszfelda w Warszawie przy  ul. Hirszfelda 11 jest ogólnodostępnym obiektem m. st.  Warszawy, zarządzanym przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji .

2.      Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli.
Dni i godziny otwarcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym.

3.      Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od administratora pływalni ( imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie)

4.      W skład pływalni wchodzi : kryta pływalnia z niecką sportową, zjeżdżalnią, masażem wodnym oraz whirlpoolem.

5.      Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

6.      Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Pływalni odpowiadają Ratownicy pływalni.

7.      Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z pływalni, może skutkować usunięciem z terenu pływalni, a także zakazem korzystania z usług świadczonych na pływalniach Ursynowskiego Centrum Sporu i Rekreacji na okres do 6 miesięcy.

8.      Na terenie pływalni  obowiązuje zakaz:

·        wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

·        wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek

·        palenia papierosów oraz innych środków odurzających

·        wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych

·        używania sprzętu z elementami szklanymi oraz wszelkich artykułów w szklanych butelkach

·        wprowadzanie i przebywania zwierząt

·        fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Obiektu lub Dyrektora UCSiR

·        prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Dyrektora UCSiR

9.      Maksymalna dopuszczalna ilość osób przebywających jednocześnie w strefie pływalni wynosi 36 osób.

10.    Na pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze

·        pojedynczy sygnał gwizdkiem- zwróć uwagę na ratownika

·        podwójny sygnał gwizdkiem – ostrzeżenie

·        seria krótkich gwizdków – niebezpieczeństwo

·        sygnał z tuby dźwiękowej – alarm- bezwzględne opuszczenie basenów i płyty basenowej

11.    Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren przebieralni i hali basenowej w okryciu wierzchnim i w butach

12.    Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły.

13.    Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Pływalni  Hirszfelda

II. Odpłatność

14.    Opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej pływalni, według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.

15.     Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu aktywacji transpondera znajdującego się przy bramce wejściowej (kołowrót) przez osobę korzystającą do momentu zatrzymania go przy pomocy czytnika umieszczonego w korytarzu ( przy suszarkach).

16.    Ostateczne rozliczenie się za korzystanie z pływalni odbywa się w kasie podczas zdawania transpondera.

17.     Strefa suszenia włosów znajduje się poza strefą płatną.

18.    Za każdą minutę przekroczenia czasu pobytu w strefie płatnej, zostanie naliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

III. Zasady korzystania z pływalni

19.    Z pływalni mogą korzystać osoby

·        posiadające ważny bilet wstępu,

·        będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni

20.    Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu, a w przypadku grup zorganizowanych za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna, pracownicy recepcji są uprawnieni do żądania okazania dokumentów potwierdzających wiek dziecka i opiekuna.

21.    Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

22.    Na pływalnię zabrania się wstępu osobom:

·        nie posiadającym regulaminowego stroju kąpielowego

·        których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

·        z otwartymi ranami

·        których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia

23.    Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać z pływalni i znajdujących się tam urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do aktualnego stanu zdrowia.

24.    Przed wejściem do wody uczestników kąpieli obowiązuje umycie całego ciała mydłem pod natryskiem.

25.    Obowiązującym strojem na pływalni jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe, dla kobiet -jedno lub dwuczęściowy kostium kąpielowy, dla mężczyzn - kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni.

26.    Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach, kolarkach, spodenkach gimnastycznych.

27.    Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pielucho majtkach.

28.    Korzystając z atrakcji znajdujących się na terenie pływalni ( zjeżdżalnia, Whirlpool, sauny) należy bezwzględnie stosować się do Regulaminów i Instrukcji udostępnionych w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz do wszelkich oznakowań ( piktogramów) znajdujących się w hali pływalni. 

29.    Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurnego ratownika i instruktora prowadzącego zajęcia.

30.    Uczestnikom kąpieli nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób, a w szczególności zabrania się:

·        wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków ( skoki są dozwolone wyłącznie podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktorów)

·        biegania, wpychania do wody innych użytkowników a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu

·        wszczynania fałszywych alarmów

·        pływania w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach lub innej biżuterii

·        pływania w łapkach pływackich na torach przeznaczonych do pływania rekreacyjnego

·        przebywania na płycie basenu w ubraniu wierzchnim

·        palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, spożywania kanapek i innych artykułów spożywczych w tym gumy do żucia i cukierków na terenie hali basenowej

·        hałasowania,

·        siadania na linach torowych

·        wchodzenia do wody z plastrami na ciele.

·        nurkowania ze sprzętem specjalistycznym

·        wykonywania ćwiczeń oraz treningów z zakresu nurkowania bezdechowego

·        zanieczyszczania wody basenowej

·        niszczenia urządzeń i sprzętu

·        pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejących pływać.

IV. Zajęcia zorganizowane  i pływanie rekreacyjne

31.    Pływanie rekreacyjne na pływalni może odbywać się wyłącznie w obecności ratowników poza terminami  objętymi rezerwacją oraz na torach  nie objętych rezerwacją . 

32.    Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów pływania i ratowników wyłącznie na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

33.    Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, wg ustalonego rozkładu zajęć.

34.    Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne regulaminy.

35.    Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania zarówno dla grup zorganizowanych, jak i indywidualnej nauki pływania, prowadzić może wyłącznie instruktor UCSiR lub inne osoby fizyczne i prawne, za pisemną zgodą dyrektora UCSiR.

36.    Instruktorzy prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju sportowym i czystym obuwiu basenowym.

37.    Do udziału w zajęciach zorganizowanych i indywidualnej nauki pływania, wymagane jest pisemne oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych podpisane przez pełnoletniego uczestnika zajęć, a w przypadku  osób niepełnoletnich  przez  prawnego  opiekuna.

38.    Wykupienie biletu wstępu na pływanie rekreacyjne jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni i  znajdujących się tam  urządzeń .


V. Basen sportowy – zasady

39.    Basen sportowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób umiejących pływać.

40.    Osoby nieumiejące pływać mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonej i oznakowanej strefie do głębokości 120 cm.

41.    W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny.

42.    Zabrania się pływania w poprzek basenu.

43.    Tory Skrajne- przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi umiejącymi pływać oraz dla osób słabo pływających. Tory skrajne mogą być częściowo zarezerwowane na prowadzenie indywidualnych nauk pływania.

44.    Podczas prowadzenia zajęć z indywidualnej nauki pływania maksymalna ilość kąpiących się wraz z uczestnikami zajęć wynosi 4 osoby na torze.

VI. Nadzór i Odpowiedzialność

45.     Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, a przypadku zajęć zorganizowanych, imprez lub zawodów sportowych, także ich prowadzący lub organizatorzy.

46.    Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez Ratowników.

47.    Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu Ratownikowi.

48.    Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

49.    Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu na pływalni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.
Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w szafce niezamkniętej UCSiR nie ponosi odpowiedzialności.

50.    Wszystkie przedmioty wartościowe: dokumenty, pieniądze, biżuterię, telefony, zegarki, sprzęt elektroniczny oraz  inne cenne przedmioty należy złożyć w depozycie

51.    Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni lub innym miejscu niż depozyt, Dyrekcja UCSiR nie ponosi odpowiedzialności.

52.    Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej -rodzic lub opiekun prawny.

53.    Za zagubiony lub zniszczony pasek z elektronicznym transponderem obowiązuje opłata w wysokości 40 zł, którą uiszcza się w kasie.

54.    Za zagubienie numerka do szatni obowiązuje opłata w wysokości 10 zł, którą uiszcza się w kasie.

55.    Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.)

56.    Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Obiektu lub Dyrektora UCSIR.

57.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor UCSiR.

 

Dyrektor UCSiR.

Copyright © 2013 UCSiR