Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie

ul. rtm. W. Pileckiego 122 02-781 Warszawa

poszukuje pracownika / pracownicy

na stanowisko MENEDŻERA SPORTU (umowa o pracę, cały etat)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

 

  1. przygotowywanie oferty programowej klubów fitness i jej realizacja,
  2. opracowywanie i organizowanie akcji promocyjnych, imprez promujących kluby fitness,
  3. analiza otoczenia zewnętrznego, konkurencji rynku usług fitness, przedstawianie projektów marketingowych, lojalnościowych dla klientów klubów fitness,
  4. opracowywanie rocznych planów pracy i doskonalenia zawodowego kadry  instruktorskiej ,
  5. przedstawianie okresowych sprawozdań z działalności klubów fitness w Centrum,
  6. dbałość o graficzną oprawę klubów fitness, pozyskiwanie sponsorów i partnerów do organizowanych  imprez fitness
  7. pozyskiwanie odpowiedniej kadry instruktorskiej zgodnie z obowiązującymi procedurami zamówień publicznych

 

W strukturze organizacyjnej UCSiR menedżer sportu jest przypisany do działu fitness, koordynuje pracę kadry instruktorskiej (m.in. harmonogramy pracy), w szczególnych sytuacjach zastępuje lub wspomaga instruktorów, do jego obowiązków należeć będzie także bieżący kontakt z klientami (info o ofercie, zmianach w grafikach zajęć, oferty lojalnościowe, skargi i wnioski…)

 

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego do końca maja 2019 roku:

1/ do sekretariatu dyrektora UCSiR osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej

2/ na adres kadry@ucsir.pl.

                                                 
Korespondencję należy opatrzyć informacją „NABÓR- menedżer sportu”.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.

Warszawa, 23 maja 2019 r.

   

 

 

KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W URSYNOWSKIM CENTRUM SPORTU I REKREACJI:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122, reprezentowane przez Dyrektora (UCSiR);

2)    kontakt do powołanego inspektora ochrony danych w UCSiR: ochrona.danych@ucsir.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko menedżera sportu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie na potrzeby obecnego naboru na

       stanowisko menedżera sportu i jedynie w przypadku przejścia do kolejnego etapu

       (rozmowa kwalifikacyjna);

5)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres UCSiR lub elektronicznej na adres mailowy: ochrona.danych@ucsir.pl,;

8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko menedżera sportu

Copyright © 2013 UCSiR